• چک لیست عیب یابی سیستم های برودتی تراکم بخار +

    عیب یابی بصری - کمپرسور کار نمی کند 1- وصل نبودن برق اصلی 2- پریدن یا سوختن فیوز 3- باز بودن اطلاعات بیشتر
  • روش طراحی سردخانه مواد غذایی +

    در گام نخست بایستی موادی که برای ذخیره سازی ونگهداری از آنها، ساخت سردخانه انجام می‌شود را تعیین نمود، تا اطلاعات بیشتر
  • 1